Svátek

Svátek má Vendula

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

6. 4. 2020

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Navigace

Obsah

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

 • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, případně orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
 • Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
 • Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území ČR trvalý pobyt nebo není-li občankou ČR, je místem trvalého pobytu dítěte místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele.

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

 • Čitelně vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (přihlašovací tiskopis).
 • Prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz (např. z důvodu skončení platnosti, ztráty, odcizení), jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (cestovní pas, řidičský průkaz). Pokud se přihlašuje dítě do 15 let věku, originál jeho rodného listu.
 • Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.
 • Doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt, obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně vlastnické právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 • Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není k jednání způsobilý, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
 • Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (nelze přihlásit na základě generální plné moci).
 • Po nabytí státního občanství ČR nebo nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž obvodu na území ČR měl poslední místo trvalého pobytu. Neměl-li občan pobyt na území ČR nebo jej nelze zjistit, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině. 

Jak a kam se obrátit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu

Formuláře

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně. Vzor formuláře zde (pdf, 200 kB).

Poplatky a termíny 

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni.

Lhůty

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu.

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1.července 2018

op1op2