Obec Podmokly nad Berounkou
Podmokly
nad Berounkou

Odpady

Poplatky za komunální odpad v roce 2023

MP 2023

Vážení občané,

v důsledku přijetí zákona 541/2020Sb. o odpadech a zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění byla obec povinna vydat obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Znamená to, že od 1.1.2022 se změnil systém poplatků za svoz komunálního odpadu.

Vyhláška je zveřejněna na úřední desce a webu obce.

Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště (v nemovitosti se zdržuje), nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Plátce poplatku je vlastník nemovité věci, nebo společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo.

Jaké povinnosti pro PLÁTCE POPLATKU plynou?

 1. Vyplnit formulář – Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (je přílohou) a odevzdat na obecním úřadě do 15.1.2022. Změnu údajů uvedených v ohlášení je nutné učinit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 2. Ve formuláři si zvolit objem nádoby (120l nebo 240l) a počet svozů.
 3. plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a uhradit ho.

Dle vybrané varianty vyplněné na ohlašovacím formuláři si plátce poplatku vyzvedne známku na vývoz popelnice na obecním úřadě.

Plátce poplatku, který si nevybere žádnou z možných variant, uhradí místní poplatek za každého poplatníka, který v nemovitosti bydlí, a to v minimální výši 60 l na osobu a měsíc. Pokud plátce nesplní ohlašovací povinnost nebo nezaplatí poplatek včas a ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek předpisným seznamem. Při vymáhání poplatku bude postupováno dle daňový řádu.

Případné dotazy na tel.: 371 796 452 nebo e-mailem: obec@podmoklynadberounkou.cz

Formulář ohlašovací povinnost k místnímu poplatku.pdf (161.62 kB)

Svoz odpadů Podmokly 2023 (103.16 kB)

svozy v roce 2023

výlep známek

Svoz NO

Marius PedersenSběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední i el.desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetu, SMS Infokanálem.

Podzimní svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU,ELEKTROZAŘÍZENÍ

V úterý 3.10.2023 v době od 15:35 – 15:50 hod u kulturního domu. Prosíme, přinášejte odpad až po přistavení vozu a ukládejte ho do kontejneru na základě pokynů posádky.

Svážené odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, hadry

Motorové a ostatní oleje, olejové filtry.

Pneumatiky: osobní, nákladní / pokud je možné bez disků /

Olověné akumulátory

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky

Použité elektrozařízení:

-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, TV,                              monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

- velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el.sporáky,

- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky.

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

 

 

 

 

Objemný odpad

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední i el.desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetu, SMS Infokanálem.

Jarní svoz objemného odpadu z domácností

Svoz objemného odpadu z domácností proběhne v úterý 3.10.2023, kontejner bude přistaven u kultuního domu .

Asekol , Ekolamp

E-boxAsekol - sběr drobného elektrozařízení + baterií

Nádobu najdete umístěnou v interiéru obecního úřadu. E-box je vhodný převážně pro drobná elektrozařízení a nově také baterie.Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek),např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další.

Více na www.asekol.cz

                                                                                                                      

 

ekolampEkolamp - sběr světelných zdrojů (kompaktní úsporné zářivky, výbojky, rubicové zářivky, LED zdroje).

Obec Podmokly má malou sběrnou nádobu umístěnou v budově obecního úřadu.Malá sběrná nádoba je určena pro sběr použitých nerozbitých úsporných kompaktních zářivek, výbojek, LED světelných zdrojů a lineárních zářivek do 40 cm.

 

klasická žárovkaOd 1.ledna 2021 spadají klasické přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci. Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Více na www.ekolamp.cz

recyklace

Bioologické odpady rostlinného původu

Biologické odpady rostlinného původu, barva kontejnerů - zelená. 1 kontejner na větve a 1 kontejner na ostatní odpad. Kontejnery jsou umístěny na vyhrazeném místě vedle Obecního úřadu, čp.156, jsou přístupné kdykoliv. 

Co patří do bioodpadu:

 • listí, tráva,plevel, seno, sláma
 • spadané nebo zkažené ovoce a zelenina
 • slupky, zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky chleba, pečiva, obilovin
 • skořápky od vajec, ořechů
 • sedliny kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky
 • drcené větve, kůra, piliny a hobliny
 • popel ze dřeva
 • zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.) - mimo masa
 • řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh)
 • papírové kapesníky, ubrousky, papírové sáčky

Bioodpady se do kontejneru ukládají volně , vysypeme z odpadové nádoby nebo igelitového sáčku.

Co do bioodpadu rozhodně nepatří: 

Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, zejména cizorodé látky:

 • sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu, textilie
 • velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.)
 • obsah sáčku z vysavačů
 • popel z briket a uhlí
 • barevné časopisy
 • oleje,baterie,zbytky barev a laků
 • uhynulá zvířata
 • léky a pleny
 • kočkolit
 • cigaretové oharky
 • uliční smetky

Proč tedy třídit bioodpady???

 1. Bioodpady tvoří největší hmotnostní podíl v našem domovním odpadu
 2. Tříděním bioodpadů můžeme výrazně snížit množství skládkových odpadů a zabránit vzniku nových skládek.
 3. Tříděním omezíme znečištění ozvduší skleníkovými plyny (metan,  CO2), vznikající na skládkách.
 4. Zpracování bioodpadů v kompostárnách nebo bioplynových stanicích je levnější než jejich uložení na skládku nebo pálení ve spalovně odpadů.
 5. Obce mají povinnost výrazně omezit skládkování odpadů a zvyšovat jejich recyklaci. Jediná cesta, jak toho dosáhnout, je spolupráce občanů.

Černohlávek oil

olejNevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil. Místa, kde je možné olej v PET lahvích zanechávat, jsou stejná jako pro tříděný sběr.

EKO-KOM

kontejneryEKO-KOM a.s. - sbírá obaly (odpady z obalů sbírané v rámci odděleného sběru využitelných komunálních odpadů v obci). Více informací ekokom.cz

 

 

skloSKLO - vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

plast

PLAST - patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

papírPAPÍR - patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
ANO: Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE: Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Zdroj: Jak správně třídit

 

Kontejner na textil

textil

 • patří sem: použitý a nepotřebný textil a boty, ošacení, hračky, ložní prádlo, bytový textil.
 • nepatří sem: koberce, molitan, mokrý a znečištěný textil. 
 • kde odevzdat: před obecním úřadem. 
 • textil ODKLÁDEJTE v igelitové tašce nebo PE pytli.                                                                                                                                          

 

 

výstrahacesta odpadu www.dimatex.cz

 

 

 

sběrný boxPoužité tonerové a inkoustové kazety nepatří do směsného odpadu. Tisková kazeta je elektroodpad, odevzdává se do sběrného boxu. Odevzdané kazety jsou předávány firmám provádějící renovace tiskových kazet. více info

 

 

info

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o množství a nákladech za odpadové hospodářství za rok 2022.

str.1str.2/1str.2/2

Informování občanů o odpadovém hospodářství rok 2022 str.1.pdf (125.72 kB)

Informování občanů o odpadovém hospodářství rok 2022 str.2 (120.95 kB)

 

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o množství a nákladech za odpadové hospodářství za rok 2021.

Informování občanů rok 2021 str.1 (125.1 kB)

Informování občanů rok 2021 tabulka (116.49 kB)

tonda obal

dotace PK

dotace MMR

dotace MK

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení

👇

google-play-download

app-store-download

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28 29 30 1 2
1
3
1
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20
1
21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

SMS InfoKanál

sms

Chci dostávat sms z úřadu

 

Odstávky ČEZ Distribuce

čez